مواد حل شده و BOD کربن خاص و مواد آلی پایدار موجود در فاضلاب ها به صورت بیولوژیکی با استفاده از انواع ریزاندامگان، بخصوص باکتری ها انجام می گیرد. ریز اندامگان مورد استفاده برای اکسایش ( یعنی تبدبل مواد حل شده و مواد آلی کربنی به محصولات نهایی ساده و زیست توده اضافی ) توسط معادله زیر برای اکسایش بیولوژیکی هوازی مواد آلی ارائه می گردد.

ریز اندامگانv₂O₂ + v₃NH₃ + v₄PO³⁻₄ + ( ماده آلی)

₆CO₂ + v₁H₂O + (سلول های جدید)

در معادله بالااکسیژن ( O₂ )، آمونیاک ( NH₃) و فسفات (PO³⁻₄ ) به کار گرفته است تا مواد مغذی مورد نیاز برای تبادل مواد آلی به محصولات نهایی ساده ( یعنی کربن دی اکسید CO₂ و آب ) را نشان می دهد. عبارت نشان داده شده روی فلش معادله برای اشاره به این واقعیت است که ریز اندامگان برای انجام فرایند اکسایش، مورد نیاز است. عبارت سلول های جدید به کار رفته نشان می دهد که جرم های بیولوژیکی تولیدی نتیجه اکسایش مواد آلی است. ریز اندامگان همچنین برای زدایش نیتروژن و فسفر در فرایند‍های تصفیه فاضلاب استفاده می گردند. باکتری های خاص، قادرند که آمونیاک را اکسید نموده ( نیترات سازی ) و به نیتریت و نیترات تبدیل کند درحالی که باکتری های دیگری می توانند نیتروژن اکسید نشده را به نیتروژن گازی احیا نمایند. برای زدایش فسفر، فرایند های بیولوژیکی سازمان دهی شده تا رشد باکتری ها را ترغیب نموده و توان بهره گیری و ذخیره مقدار زیادی فسفر معدنی را به دست آورد.

به دلیل اینکه وزن مخصوص̎ زیست تود ه ها̎ کمی بیشتر از آب است،̎ زیست توده̎ می تواند توسط ته نشینی، از مایع جدا گردد. مهم است که توجه شود به غیر از محصولات̎ زیست توده̎ حاصل از مواد آلی که زدوده میگردند، به صورت دوره ای، تصفیه کامل انجام نمی گیرد زیرا ̎ زیست توده̎ که خودش آلی است، به صورت BOD در جریان شستشوی اندازه گیری می گردد. بدون خروج ̎ زیست توده̎ از مایع تصفیه شده، تصفیه انجام شده فقط جمع آوری شدن با اکسایش باکتریایی بخشی از مواد آلی اصلی موجود است.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie