فرایند های مختلف بیولوژیکی مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب می توانند به دو بخش اصلی تقسیم شوند، فرایند های رشد معلق و رشد تهاجمی̎ زیست توده̎ (جدول 1-7) ملاحظه شود. نمونه کاربردهای فرایندی برای فرایند های تصفی رشد تهاجمی و معلق بیولوژیکی، در امتداد سایر فرایند های تصفیه در جدول ( 2 -7 ) داده شده است. طراحی موفق و عملیات فرایند ها که در جدول ( 2 -7) فهرست شده اند نیازمند تشخیص انواع ریز اندامگان موجود، واکنش های خاص مورد اجرا، عوامل محیطی که بر فعالیت آنها اثر میگذرد، نیاز ها و سنتیک واکنشهایشان است.

جدول ( 7-2) – فرایند های تصفیه بیولوژیکی عمده مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب

 

نوع

نام عادی

استفاده

فرایند های هوازی

 

 

رشد معلق

فرایند های لجن فعال

برکه های هوازی

هضم هوازی

زدایش کربنی BOD، نیترات سازی

زدایش کربنی BOD ، نیترات سازی

پایدار سازی، زدایش کربنی BOD

رشد تهاجمی

 

صافیهای چکه ای

تماس دهنده های بیولوژیکی چرخش

واکنشکاههای با بستر آکنه

زدایش کربنی، زدایش کربنی BOD

زدایش کربنی، زدایش کربنی BOD

زدایش کربنی، زدایش کربنی BOD

هیبرید ( ترکیب ) فرایند های رشد تهاجمی و معلق

صافی چکه ای / لجن فعال

زدایش کربنی، زدایش کربنی BOD

فرایند های بی اکسل

 

 

رشد معلق

ضدعفونی رشد معلق

نیترات زدایی

رشد

ضدعفونی رشد تهاجمی

نیترات زدایی

فرایند های غیر هوازی

 

 

رشد معلق

فرایندهای تماس غیر هوازی

هضم هوازی

زدایش کربنی BOD

پایدار سازی، تخریب مواد جامد

کشتن عوامل بیماری زا

رشد تهاجمی

بستر آکنه غیر هوازی سیالی

زدایش کربنی BOD ، پایدار سازی

پوشش لجن

پوشش لجن غیر هوازی با جریان رو به بالا

دور ریز، نیترات زدایی

هیبرید

پوشش لجن رو به بالای روش تهاجمی

زدایش کربنی BOD ، به خصوص دور ریزهای قدرت بالا

زدایش کربنی BOD

فرایند های هوازی، بی اکسل و فرایند های غیر هوازی

 

 

 

رشد معلق

فرایند های یک مرحله ای یا

چند مرحله ای

زدایش کربنی BOD ، نیترات سازی

نیترات زدایی و زدایش فسفر

هیبرید

فرایند های یک مرحله ای یا چند مرحله ای با آکنه برای رشد تهاجمی

زدایش کربنی BOD ، نیترات سازی

نیترات زدایی و زدایش فسفر

فرایند های برکه

 

 

برکه های هوازی

برکه های هوازی

زدایش کربنی BOD

برکه های تصفیه تکمیلی ( سرم )

برکه های تصفیه تکمیلی

زدایش کربنی BOD ، نیترات سازی

برکه های اختیاری

برکه های اختیاری

زدایش کربنی BOD

برکه های غیر هوازی

برکه های غیر هوازی

زدایش کربنی BOD ، پایدار سازی

 

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie