این نوع از سپتیک تانک علاوه بر مخزن سپتیک دارای یک مخزن پمپ نیز می باشد مخزن سپتیک دارای یک ساختمان است که بهطورمتوسط 4 اتاقدارد به طور معمول هر 3 تا 5 سال نیاز به پمپاژ دارد.که این مخزن خود شامل اجزا زیر می باشد:

پمپ پساب فاضلاب

این جز کار انتقال فاضلاب در حجم مشخص به سپتیک را برعهده دارد.

شناور های کنترل کننده

پساب موجود در سطح مخزن به سطح شناور می رسد و پمپ مخزن به صدا در می آید در صورت پایین بودن سطح پساب پمپ در حالت خاموشی می باشداگر شناور در حالت روشن نتواند پمپ را فعال کند، یا اگر پمپ خودش نتواند سطح پساب را در مخزن پمپ تنظیم کند، سطح پساب در مخزن پمپ در اتاق پمپ بیشتر می شود .

آلارم سطح بالای آب

هنگامی که این سطح شناور به زنگ هشدار می رسد، یک سیگنال قابل شنیدن فعال می شود. مکان آلارم باید برای صاحب خانه قابل تشخیص باشد. . دستگاه آلارم معمولا زیر سینک آشپزخانه یا در گاراژ قرار دارد. هنگامی زنگ هشدار فعال شده باشد، قبل از سر ریز شدن ، سیستم ، پساب در فضای ذخیره سازی اضافی که در مخزن پمپ وجود دارد ذخیره میشود.

عواملی که بر روی پمپاز سپتیک تانک تاثیر دارد عبارتند از:

- بررسی کردن نشتی آب ها چون شیر آلات حمام و ... به عبارتی صرفه جویی کردن در مصرف آب

- زمانی که سپتیک به تعمیر نیاز دارد تعمیر شود.

- ورودی زباله های جامد بر سپتیک تانک نظارت شود.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie