برخی از افراد به دلیل عدم استفاده از سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب از مراجع قانونی اخطار دریافت کرده اند در عین حال جهت جلوگیری از آلودگی چاه و خاک و محیط زیست در فکر روشی برای جلوگیری از بوی بد فاضلاب تجمع یافته هستند تا از لحاظ هزینه مقرون به صرفه باشد .سپتیک تانک باید براساس استاندارد مربوطه به صورت آب بند و هوابند ساخته شودتا بوی بد در آن انتشار نیابد در صورت وجود ماهیت اسیدی در فاضلاب الخصوص فاضلاب بهداشتی سپتیک تانک باید بصورت آب بند ساخته شود همچنین سپتیک تانک باید دارای خاصیت ضد خورندگی باشد به عبارت دیگر سپتیک تانک از آلودگی آب، خاک و محیط زیست جلوگیری می کند .

نقش انتخاب مکان بر سپتیک تانک

مکانی که سپتیک تانک در آن نصب می شود باید دارای شیب زهکشی مناسبی باشد این شیب نباید به طرف منابع آبی وساختمان ها باشد .این فضای زهکشی باید عاری از پوشش گیاهی باشد فضای زهکشی باید در صورت نیاز ، افزایش یابد و همچنین این فضا نباید با بتن پوشیده شود در هنگام بازدید کردن از سپتیک تانک نباید از شعله کبریت استفاده شود ودر اخر ، فاصله که با چشمه و و حوضچه و خطوط آبی داشته باشد به ترتیب 100، 50 ،10متر می باشد .

مراحل نصب سپتیک تانک به شرح زیر می باشد :سپتیک تانک و نقش آن در کاهش آلودگی سفره های زیر زمینی

- مرحله اول نصب بصورت دفنی انجام می گیرد در صورت نصب سپتیک تانک بدون استاندارد، مشکلات زیادی رخ خواهد داد که برخی از این مشکلات غیر قابل جبران خواهند بود. در این روش لوله های فاضلاب در عمق زمین قرار گرفته است.

- مرحله دوم نصب به صورت سطحی می باشد در این روش نیاز به آماده سازی گودال می باشد برای جلوگیری و ممانعت از تابش مستقیم خورشید بر روی مخزن سپتیک تانک نیاز به یک سایبان می باشد در هنگام پر کردن گودال هم شن و ماسه اطراف استفاده می شود.

- مرحله سوم نصب بصورت هوایی می باشد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie