چاه سپتیک از مصالح ساختمانی که نفوناپذیر و مقاوم در برابر خوردگی و ... هستند تشکیل شده است از این چاه برای انباشت فاضلاب استفاده می شود و کار چاه سپتیک نگهداری از فاضلاب و جلوگیری از نشت آن به محیط پیرامون می باشد تخلیه اینگونه چاه ها بوسیله تانکر های مخصوص انجام می گیرد.

چاه سپتیک براساس بخش بندی سپتیک به دو بخش تقسیم بندی می شود که عبارتند از:

- چاه سپتیک یک بخشی

کاربرد دیوار کوتاه جهت موج گیر سرعت که منجر به کاهش حرکت فاضلاب و تجمع فاضلاب در کف مخزن می شود.

- چاه سپتیک چند بخشی

      در این بخش اتاقک هایی در ارتباط باهم ایجاد می شوند که آب را از فضولات جداکرده و فاضلاب در اتاقک ابتدایی تجمع پیدا می کنند .

چاه جذبی

فاضلاب به درون چاه جذبی ریخته و در زمین جذب میشود این چاه از بهترین سیستم دفع فاضلاب می باشد.در مناطقی که امکان استفاده از سیستم فاضلاب شهری وجود ندارد از چاه جذبی استفاده می شود چاه جذبی به عواملی از قبیل نوع زمین، جنس خاک، سطح آب های زیرزمینی بستگی دارد .سه بخش چاه جذبی عبارتند از:

گلدانی: این بخش از چاه جذبی در قسمت بیرون از چاه قرار داشته و وظیفه هدایت فاضلاب را به چاه برعهده دارد . به عبارت کلی دهانه چاه جذبی به گلدانی معروف است.

انباره: به محل جمع آوری و تجمع فضولات انبار گفته می شود انباره که به شکل گنبد بوده ودر لایه نفوذپذیر خاک حفر می شود .

میله: گلوه به قطر 80 تا 100 متر درسطح نفوذ پذیرزمین عمق داشته و برای جلوگیری از کاهش اثر منفی حفر چاه حداقل عمق 6 متری میله استفاده می شود.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie