پساب خروجی : عبارت است از مقدار آب خارج شده از سپتیک تانک که در نهایت وارد فضای زهکشی شود در پساب خروجی باکتری زیادی موجود می باشد. اندازه فضا یا منطقه ی زهکشی در ورود پساب خروجی امری ضروری و مهم می باشد زمانی که فضای زهکشی بیشتر باشد به حفاظت از آب های زیرزمینی کمک می کند متخلخل بودن فضای زهکشی یا ماسه ای بودن خاک برای سپتیک تانک نامناسب می باشد.

زهکشی: عبارت است از خارج کردن آب اضافی از زمین .زهکشی از 250 سال قبل مرسوم بوده است استفاده از لوله زهکشی برای مدیریت سفره آب زیرزمینی در جهت منابع اقتصادی و اجتماعی در کنار حفظ محیط زیست می باشد. لوله های زهکش در حدفاصل ها و منافذ تعبیه میشوند تا اجازه نفوذ پساب به خاک را فراهم مینمایند. آزمایش نفوذپذیری خاک محل زهکشی بسیار ضروری است.

دربرخی مواقع برای کاهش تراکم سپتیک تانک و جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی اندازه و ابعاد سپتیک تانک را افزایش می دهند .زمانی که از آب بهتر و بهینه استفاده شود مقدار آب که وارد سپتیک می شود و یا باعث اشباع منطقه زهکشی می شود در کمترین حد خواهد بود.

تعیین محل و اندازه فضای زهکشی برای پساب خروجی سپتیک تانک

- هموار و بدون شیب بودن حفره یا گودال زهکشی حداقل عمق 25 اینچ حداکثر 36 اینچسپتیک تانک و فضای زهکشی آن

- عرض فضای زهکشی در حدود 36 اینچ

- حداقل فاصله با چشمه ها 100 فوت با لوله آب 10 فوت و با حوضچه 50 فوت

- پرکردن حفره با سنگریزه در صورت عمیق بودن حفره

- وجود حداقل 12 اینچ خاک دربالای فضای زهکشی و وجودحداقل 6 اینج سنگریزه در بالای فضای زهکشی

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie