برای بدست آوردن ابعاد سپتیک تانک ابتدای باید حجم مورد نیاز سپتیک تانک را از روی دبی فاضلاب و نوع فاضلاب محاسبه نمود. برای محاسبه حجم سپتیک تانک از روی دبی فاضلاب سه رابطه وجود دارد که در رابطه اول در صورتی که دبی فاضلاب در طول شبانه روز کمتر از 2 مترمکعب باشد سپتیک تانکی به حجم 3 مترمکعب انتخاب می گردد، در رابطه دوم در صوری که حجم فاضلاب بیشتر از 2 مترمکعب و کمتر از 6 مترمکعب باشد حجم سپتیک تانک یک و نیم برابر حجم فاضلاب تولیدی در طول شبانه روز خواهد بود و در صورتی که فاضلاب تولیدی در طول شبانه روز بیشتر از 6 مترمکعب باشد حجم آن از رابطه 0.8Q+4.5 محاسبه می شود. پس از محاسبه حجم سپتیک تانک نوبت به تعیین ابعاد برای حصول به احجام بدست آمده می رسد با توجه به اینکه سپتیک تانک های پلی اتیلنی معمولا با سطح مقطع دایره ای و به صورت افقی تولید می شوند تعیین ابعاد این نوع سپتیک تانک را برای شما تشریح خواهیم نمود. محاسبه حجم سپتیک تانک از روی فرمول محاسبه حجم استوانه بدست می آید ( pr2h ).

ابعاد استاندارد سپتیک تانک فاضلاب - سپتیک تانک

در تعیین ابعاد سپتیک تانک پلی اتیلنی باید به قطر لوله های تولیدی توجه نمود چرا که همه قطر ها معمولا در دسترس نیستند و نکته بعد اینکه باید بین طول سپتیک تانک و قطر سپتیک تانک تناسب برقرار باشد تا هم بتنوان حجم مورد نظر را تامین نمود و هم به ابعادی دست پیدا کرد که قابلیت حمل به محل پروژه را داشته باشد. معمولا به این صورت است که احجام کوچک سپتیک تانک پلی اتیلنی را با اقطار کوچک تولید می کنند تا تناسب بین طول و قطر سپتیک تانک رعایت شود و احجام بزرگ سپتیک تانک را با اقطار بزرگتر می سازند تا طول سپتیک تانک خیلی زیاد نشود و قابلی حمل را داشته باشد، به هر حال در صورتی که حجم فاضلاب آنقدر زیاد باشد که نتوان حتی با اقطار بزرگ آنرا حجمل کرد می توان چند سپتیک جداگانه ساخت و در محل پروژه به صورت سری و یا موازی بسته به طراحی قرار داد.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie