سپتیک تانک سیستمی است که از آن جهت تصفیه فاضلاب بهداشتی- تصفیه فاضلاب انسانی استفاده می گردد. برای محاسبه حجم سپتیک تانک باید از روی تعداد نفرات تحت پوشش سیستم جحم فاضلاب تولیدی و حجم سپتیک تانک را مشخص نمود. حجم سپتیک تانک از افراد تحت پوشش سیستم محاسبه می گردد و به ازای تعداد نفرات تحت پوشش سیستم و با توجه به مورد استفاده آن محاسبه می گردد. از این رو محاسبه حجم سپتیک تانک از تهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که اگر درست انتخاب نشود می تواند مشکلاتی هر چند کوچک به دنبال داشته باشد، برای در صورت کم بودن حجم آن عمل تصفیه به درستی و به صورت کامل انجام نمی گردد.

حال با توجه به اینکه حجم فاضلاب محاسبه گردید مقدار زمان ماند در سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب مورد نیاز می باشد تا بتوان حجم سپتیک تانک را از روی حجم فاضلاب تولیدی و زمان ماند فاضلاب محاسبه نمود
با توجه به اینکه در سپتیک تانک باید فاضلاب خام به سه قسمت مواد جامد(لجن ته نشین شده) و چربی و روغن که در روی سطح فاضلاب شناور می شود و سیال نسبتا زلال که از قسمت دوم سچتیک تانک خارج می شود و به چاه جذبی هدایت می شود، بنابراین با این توضیحات زمان ماندی که برای انجام تفکیک این سه جز انتخاب می شود یک شبانه روز و یا همان 24 ساعت می باشد

فرمول محاسبه حجم سپتیک تانک:

محاسبه حجم سپتیک تانک از روی تعداد افراد تحت پوشش سیستم و سرانه تولید فاضلاب بوسیله فرمول زیر محاسبه می گردد

V = (C*P) + 2000

در فرمول بالا P تعداد نفرات تحت پوشش، C میزان فاضلاب تولیدی در شبانه روز و V نیز نشان دهنده ی حداقل حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر می باشد. محاسبه حجم سپتیک تانک از روش دیگری نیز قابل محاسبه می باشد که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد در این روش حجم هر قسمت از سپتیک تانک جداگانه محاسبه می شود و در نهایت با یکدیگر جمع می گردد محاسبه حجم منطقه ته نشینی، منطقه هضم و منظقه ذخیره لجن و در نهایت حجم کل سپتیک تانک که معادل مجموع احجام محاسبه شده این قسمت هاست.

حجم منطقه ته نشینی از فرمول زیر محاسبه می شود:

Vh = 0.001 * p * q * th

حداقل زمان ماند ۵ ساعت توصیه شده است. از طرفی می توان برای محاسبه ی زمان ماند از رابطه زیر نیز استفاده کرد:

محاسبه حجم سپتیک تانکth = 1.5 – 0.31 Log p * q

حجم منطقه هضم سپتیک تانک:

Vd = 0.5 * 0.001 * p * td

زمان لازم به منظور هضم بی هوازی لجن در مخازن سپتیک تانک طبق معادله زیر به دست می آید:

(td = 30 * (1.35)^(35 _ T

برای محاسبه حجم منطقه ذخیره لجن سپتیک تانک می توان از رابطه زیر استفاده کرد:

VSL = r * p * n

در تمامی روابط فو

p تعداد جمعیت تحت پوشش،

q تولید سرانه فاضلاب در انتهای دوره طرح بر حسب لیتر به ازای هر نفر در روز،

th زمان لازم جهت ته نشینی،

td زمان مورد نیاز برای هضم بی هوازی لجن بر حسب روز،سپتیک تانک فاضلاب

r میزان تراکم لجن هضم شده،

درجه حرارت مخزن بر حسب درجه سانتیگراد

n دوره تخلیه لجن بر حسب سال می باشد.

در نهایت کل حجم سپتیک تانک برابر با مجموع حجم های فوق می باشد:

V = Vh + Vd + 1.4 * VSL

به طور کلی در طراحی سپتیک تانک سعی می شود که زمان ماند بین ۰.۵ تا ۳ روز حفظ شود. با توجه به زمان ماند مورد نیاز و در نظر گرفتن بازده تصفیه در سپتیک تانک، می بایست سپتیک تانک با حجم مناسبی ساخته شود.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie