مکانیزم عملکرد سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب بسار ساده می باشد و در فرآیند تصفیه فاضلاب درون سپتیک تانک از فرآیند بیولوژیکی بی هوازی و فرآیند فیزیکی ته نشینی و شناورز سازی استفاده گردیده است. در توضیح مکانیزم تصفیه فاضلاب درون سپتیک تانک باید عنوان نمد که ابتدا فاضلاب توسط شبکه جمع اوری فاضلاب جمع آوری شده و به فلنچ ورودی سپتیک تانک منتقل می گردد.مکانیزم عملکرد سپتیک تانک

فاضلاب از فلنچ ورودی سپتیک تانک وارد قسمت اول سپتیک می گردد تا جامدات آن ته نشین شده و چربی و روغن با چگالی کمتر از فاضلاب در روی سطح آن شناور شوند. با ته نشینی مواد جامد در کف سپتیک تانک یک لایه لجن تشکیل می شود که باکتری ها و میکروارگانیسم های بیهوازی فاضلاب می توانند در آنجا رشد کنند و با تغذیه از فاضلاب سبب کاهش بار آلودگی فاضلاب گردند و پس از مصرف مواد آلی موجود در فاضلاب آن را به صورت گاز کربن آزاد کنند که این گاز تولید شده در کشور های پیشرفته جمع آوری و مصرف می گردد اما در ایران بوسیله یک لوله که در بالای سپتیک تانک تعبیه شده خارج می گردد چرا که در صدرتی که تخلیه نشود می تواند سبب انفجار سپتیک تانک گردد.

تغذیه باکتری ها از فاضلاب نه تنها تولید گاز میک ند و بار آلودگی فاضلاب را کاهش می دهد سبب هضم بی هوازی لجن ته نشین شده در سپتیک تانک نیز می گردد و با این کار لجن کمتری از سپتیک تانک دفع می گردد. با این همه پس از مدتی هر سپتیک تانکی احتیاج به تخلیه دارد که اگر احجام ستیک تانک درست انتخاب شود معمولا هر دو سال یکبار باید مخزن ستیک تانک تخلیه گردد. البته باید این نکته را در نظر داشت که بهتر است در زمان تخلیه، سپتیک تانک به کلی تخلیه نگردد و مقداری لجن که حاوی باکتری ها و میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب می باشد را درون سپتیک تانک نگهداشت. با این همه اگر تمام سپتیک تانک نیز تخلیه گردد مشکل حادی پیش نمی آید و فقط مدت زمانی طول می کشد تا دو باره باکتری ها و میکروارگانیسم ها درون آن شکل بگیرند و رشد تکثیر یابند.

© 2017 Tamadon-Tasfie. All Rights Reserved | Design by Tamadon-Tasfie